Als je iets oppikt dan vertaal je. L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione. Aangezien je uit een ander land komt, vertaal ik. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c’è più. Ti ringraziamo per la tua valutazione!

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 34.68 MBytes

Lei porta qui il diario evrtaal io lo traduco. Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti. Op het gebied van de administratieve uitgaven zullen de controles va n d e vertaal – e n vertolkingskosten en van de subsidies worden afgerond. In primo luogo, si tratta di chiarire finalmente quali siano le risorse nel campo della traduzione e dell’interpretariato utilizzate nel Parlamento europeo. En in uw naam, hoeveel vedtaal zullen niet terug te komen. Als je iets oppikt dan vertaal je. Clicca su uno dei seguenti motivi per la tua valutazione:

vertaal

In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt. Sinonimi Coniugazione Reverso Corporate.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance of tijdelijke typisten en vertalers en voo r d e vertaal – e n typewerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg. Libertà, quanti hai fatto piangere.

by – vertaling Engels-Italiaans (inclusief voorbeelden)

Ricondurrei poi tutti questi fattori al fatto che sussistono problemi d i gesti one n el servizio di traduzione e d i int er pretazione e chiedo fermamente al gruppo di lavoro che è stato costituito per attuare riforme in Parlamento di considerare la questione della qualità della gestione nei se rvizi di traduzione e d i int er pretazione nel contesto delle sue delibere. Ten derde en ten slotte zou ik ook mijn steun willen uitspreken voor het voorstel veetaal de rapporteur op het gebied van meertaligheid heeft gedaan, en dan met name waar het gaat om toegang tot vertaal- en tolkdiensten voor alle afgevaardigden.

  SCARICARE MAPPA BARI TOM TOM

Songtekst Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Quindi ora traduco con estrema precisione le menzogne degli altri. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Ma nasce un sole nella notte, nel cuore dei deboli. Traduco poesia e letteratura in diverse lingue.

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

Voor het verlenen van vertaal- en tolkdiensten door natuurlijke personen die zich op het grondgebied van Denemarken bevinden, is een vergunning van de Deense ondernemingsautoriteit vereist. Consulta vertala Linguee Suggerisci come traduzione di “vertaal” Copia. Dan kz i j vertaal – e n tolkwerk kunnen de burgers van alle lidstaten de geldende wetgeving lezen en verstaan en kunnen democratisch gekozen vertegenwoordigers hun belangen en ideeën verdedigen zonder vertaaal taalbarrières te worden gehinderd.

I sospetti e gli imputati di procedimenti penali giudiziari negli Stati membri hanno a disposizione servizi completi di traduzione e interpretazione. Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti.

Coniugazione del verbo “vertalen”

Amendement 63 is bedoeld om de toepassing van raamovereenkomsten op intellectuele diensten te verbieden en specifieke regels vo o r vertaal – e n tolkdiensten in te voeren. Tot je een manier om te leven Ik zal leven voor je.

vertaal

Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. La Commissione afferma che l’incremento del numero dei nuovi Stati membri provoca un aumento più che proporzionale della spesa, a causa dell’influsso di alcuni elementi, quali l’impatto di ciascuna nuova lingua comunitaria sui servizi di traduzione e di interpretazione.

Se dicono qualcosa sulla frequenza UHF, traduci. Ora traduci quello che ti ho detto. Happy, ga mee met hem, vertaal de schema’s voor ons.

Traduzione di “vertaal” in italiano

Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans. Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding vwrtaal de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te verzamelen.

  STIPENDIO BADANTE SCARICA

Traduzione Dizionario Correttore ortografico Coniugazione Sinonimi. Non corrisponde alla mia ricerca.

vertaal

La somma restante verrà utilizzata per gli appalti per i servizi ed it orial i, di traduzione e di diffu si one e per coprire i costi di pubblicazioni integrative o di attività di comunicazione relative ai risultati del programma. In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole colloquiali.

perfetto – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Tussen de huizen en kerken een vrouw die op zoek is naar niet meer bestaat. Nee, ik vertaal poëzie en literatuur naar verschillende talen. Traduzione e pubblicazione di avvisi.

Als je iets oppikt dan vertaal je.

Verbi nederlandesi più usati

Kosten van het inschakelen van deskundigen, met inbegrip van honoraria en reisen verblijfkosten; kosten voor de huur of het gebruik van uitrusting; kosten voor het in netwerken bijeenbrengen van de bevoegde departementen in de Gemeenschap; kosten van beschrijvende analyses; kosten van economische en statistische analyses; kosten van gezamenlijke cursussen en oefeningen voor interventieteams, kosten van een uitwisselingssysteem in het kader waarvan teamleden een tijd kunnen meelopen met teams in andere lidstaten en kosten voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane ken ni s ; vertaal – e n redactiekosten alsook uitgaven voor de evaluatie van het programma.

Het Parlement, de Raad en de Commissie moeten zich er sterk voor maken om zo nauw mogelijk samen te werken op het gebied van vertaal- en tolkwerkzaamheden en het gebruik van bibliotheken en gebouwen. Vrijheid, nooit te huilen. Het groeit elke dag cynismetegen de nederige.